filler image

1. หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญทำให้แนวทางการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไป ใช้ไอทีเพื่อสร้างกลยุทธ์และโอกาสเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ Social Commerce และ M Commerce นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้อย่างมหาศาลแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และสร้างประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น บทสนทนาออนไลน์ การกด Like การใส่รูปภาพ และพฤติกรรมการเลือกชมสินค้า การตีความหมายจากข้อมูลเหล่านี้ให้ออกมาเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจขั้นสูง เพื่อตีค่าความสัมพันธ์ อาทิ ความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าและสิ่งจูงใจให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจประเมินความต้องการหรือกำหนดแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างแม่นยำ

คณะผู้จัดงาน ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีไฮเทคการทำธุรกิจในยุคดิจิตอลซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คณะผู้จัดงานจึงได้กำหนดการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “DIGITIZE YOUR BIZ : รุก-รับปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ จับจริตลูกค้ายุคดิจิตอล” เพื่อเปิดมุมมองให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ อันจะนำมาซึ่งความรู้ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจต่อไป


 

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิตอล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างกลยุทธ์โดยการนำ Social Media และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการประยุกต์ใช้ในกิจการให้สามารถเพิ่มศักยภาพทางการตลาดมากขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT ในการบริหารจัดการงานต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพของกิจการให้สูงขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและเครื่องมือของภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอล
 4. เพื่อเปิดโอกาสนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจของสังคม
filler image

3. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะลงทะเบียนสัมมนา จำนวน  400  คน
 1. บุคลากรจากองค์กรธุรกิจ
 2. นักเรียน นักศึกษา
 3. บุคคลทั่วไป

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจในการประกอบธุรกิจได้มุมมองในการดำเนินธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ความรู้ในการพัฒนาช่องทางการตลาดและต่อยอดทางธุรกิจ
 3. ได้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนา
 4. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงวิธีการชำระเงินและจัดเก็บภาษี online
 5. ส่งเสริมให้สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับถึงการพัฒนาวิชาการที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร